W każdym momencie jest się narażonym na jakąś szkodę. Towarzystwa ubezpieczeniowe do granic możliwości rozciągnęły swoje oferty ubezpieczeń od praktycznie każdego zdarzenia losowego. Zakup polisy daje możliwość zabezpieczenia finansowego w przypadku wypadku samochodowego, klęsk żywiołowych, choroby czy śmierci.

Szkoda może mieć charakter:

  • - majątkowy, czyli uszczerbek ubezpieczonego mienia,
  • - niemajątkowy, czyli uszkodzenie ciała, choroba oraz jej następstwa, śmierć.

Procedura likwidacji szkód

likwidacja szkód w polscePrzyznanie odszkodowania zależy od przeprowadzenia tak zwanej procedury likwidacyjnej. W tym momencie weryfikuje się zasadność złożenia wniosku, procentowy wymiar szkody oraz wysokość możliwego odszkodowania. Podczas tego procesu z ubezpieczonym kontaktuje się oddelegowana osoba z towarzystwa, czyli likwidator. To od niego i przeprowadzonych przez niego oględzin zależy decyzja o przyjęciu wniosku o wypłatę gotówki. Poszkodowany musi zgłosić zdarzenie zawarte w polisie, utrzymać wygląd "reklamowanego" miejsca po wydarzeniu szkody do czasu wizyty likwidatora.

Po dokonaniu szkody należy niezwłocznie poinformować odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe. Od tego momentu firma ma 7 dni na uruchomienie czynności wyjaśniających powstałe zdarzenie.

Gdy już likwidator wykona swoją pracę, towarzystwo ma czas na analizę zebranych przez niego danych. To wtedy następuje decyzja co do warunków i wysokości otrzymania odszkodowania. Towarzystwo może zdecydować się na przyjęcie odpowiedzialności finansowej za zaistniałą szkodę bądź odmówić jej przyjęcia. Cała ścieżka jaką jest likwidacja szkód, przeważnie zamyka się 30 dniach. Ubezpieczony ma prawo wnieść sprzeciw, ale wtedy czas trwania procedury znacznie się wydłuża.

Dokumentacja a szkoda

Powstanie szkody to także elementy biurokracji. Należy przygotować rachunek strat, które poniesiono podczas szkody. W niektórych przypadkach, np. w zdarzeniu drogowym, będzie potrzebny protokół sporządzony przez policję. We wniosku zgłoszenia szkody należy podać numer polisy, numer certyfikatu i okres ubezpieczenia. Warto także zaopatrzyć się w różnego rodzaju dowody zakupów i inne dokumenty stwierdzające wartość przedmiotów, podlegających ubezpieczeniu. Likwidacja szkód, którą zajmuje się np. ten broker ubezpieczeniowy: https://majorbroker.pl/likwidacja-szkod/, to bardzo złożona działka ubezpieczeń. Poniżej pokazujemy parę przykładowych metod likwidacji szkód

Likwidacja szkód - w tym temacie wyróżniamy 3 podstawowe sposoby:

  • - kosztorysowa - zawiera prognozowane koszty naprawy, sposób wykonania i zakupione materiały,
  • - bezgotówkowa - ubezpieczony nie interesuje się formalnościami tylko oddaje ubezpieczoną rzecz do naprawy. Klient odbiera naprawiony przedmiot a pieniądze od ubezpieczyciela trafiają do warsztatu,
  • - fakturowa - ubezpieczony rozlicza się z warsztatem a, po otrzymaniu faktury, rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym.